طراحی لوگو

طراحی لوگو و نشانه از جمله مواردی است که باید به شدت جدی گرفته شود، این نشانه برای همیشه یادگار نام شما در ذهن مشتریان فعلی و آینده شما خواهد بود، توفیر صنعت این پروژه را به ما سپرد و در نهایت خروجی لوگوی آنها شکل زیر شد که مورد تایید کارفرما قرار گرفته است.

 

 

Related Works