این کاتالوگ یکبار به صورت چهار لت تاشو طراحی شده است و به سفارش مشتری نوع چاپ آن تغییر کرد و به صورت برگه ای مجزا نیز طراحی گردید تا اگر کسی به صورت جداگانه مواردی را نیاز داشت در اختیار او قرار گیرد

برای دیدن مدل قبلی کاتالوگ اینجا کلیک کنید

 

Related Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

طراحی کاتالوگ جهیزیه عروسنمونه طراحی بسته بندی کرم