ابعادگوناگون مارکتینگ

بازاریابی به صورت آکادمیک به شیوه های مختلفی نیز انجام می شود و چون خروجی برای همگی یکسان است و هدف فروش است تقریبا همگی از الگوهای یکسانی استفاده می کنند و یک الگوریتم کلی برای آن می توان نوشت که در شرایط مختلف بسته به نوع مشتری و همین طور کالا و سرویس مورد نظر و در نهایت شرایط بازار و فروشنده انعطاف پذیر باشد. کلمات زیر بیانگر نوعی وظیفه برای یک بازاریاب موفق هستند که پیروی از آنها می تواند او را به این الگوی کلی و همین طور نوشتن یک الگوریتم مشخص برای درآمدش نزدیک کند.

بازارگرایی

گرایش به بازار و نیازمشتریان اولین ویژگی بازاریابی جدید است. مدیرکامیاب کسی است که سازمان را با شرایط روزهمگام کند و این زمانی امکانپذیراست که کارکنان ومدیران گرایش به بازار را به عنوان یک فرهنگ وبینش بپذیرند و دنبال کنند.

بازارشناسی

شناخت لازمه ی هرحرکت عاقلانه و هر تصمیم اصولی است. شناخت بازار تلاشی است برای گرداوری، ضبط وثبت اطلاعات مربوط به همه اجزای تشکیل دهنده ی نظام بازار و همه عواملی که برنظام بازار تاثیر میگذارند.

بازاریابی

بازاریابی یعنی جستجو برای یافتن مناسب ترین بازار وبخشهایی که سازمان میتواند درانجا به صورت مفیدتر و موثرترحضوریابد و پاسخگوی نیاز و خواسته مردم باشد. بازاریابی یعنی هدف گذاری و بخشبندی یاتقسیم بازارها و تعیین محصولات شرکت برای مناسب ترین بازارها

بازارسازی

بازارسازی یعنی نفوذ دربازار و معرفی وشناساندن سازمان ومحصولات وخدمات آن با استفاده ازعوامل قابل کنترل بازاریابی

بازارگردی

بازارگردی وظیفه ای است که بازاریاب را وادارمیسازد تا بیش ازدیگران باتحولات وتغییرات بازارها آشنا گردد.این آگاهی ازطریق حضوردرصحنه رقابت و مبادله ومشاهده بازارها امکانپذیراست. شرکت کردن درنمایشگاهها، بازدید از بازارهای گوناگون و بودن درمحیط بازار، دید مدیران را بازتر میسازد. به عبارتی،مهمترین نقش بازارگردی تقویت وگاهی تغییر “دید”است.

بازارسنجی

بازارسنجی یعنی تحلیل موقعیت بازار باتوجه به آنچه بودیم وداشتیم،آنچه هستیم وداریم وآنچه بایدداشته باشیم. همه محصولات وخدمات وسازمانها دارای منحنی عمرخاصی هستند، بازارسنجی یا ارزش یابی وسنجش فعالیتهای سازمان، نقاط قوت وضعف را به خوبی نمایان می سازد.

بازارداری

بازارداری یعنی حفظ مشتریان کنونی وتشویق وترغیب آنان به خرید بیشتر وتداوم خرید از طریق ایجاد “رضایت” درآنها. آگاهی از رفتارمشتریان،ارتباط برقرارکردن با آنها،داشتن اطلاعات روانشناختی وجامعه شناختی و نیزاطلاع داشتن ازحرکات وامکانات رقبا نقش ارزنده ای درحفظ مشتری دارد.

بازارگرمی

برای بازار داری لازم است بازارگرمی را از دست ندهیم. بازارگرمی یعنی تبلیغات وتشویقات به موقع جهت آگاه ساختن، متقاعد ساختن و ترغیب مشتریان برای ارتباط بیشتر با سازمان و خرید از آن و مقابله باحرکات رقیب. یکی ازمهمترین ابزارهای بازارگرمی استفاده ازخلاقیت ها، نوآوری ها و ابتکارات است.

بازارگردانی

بازارگردانی یعنی مدیریت بازار که شامل برنامه ریزی، اجرا وکنترل امورگوناگون بازار و ابعاد مختلف بازاریابی است. بازارگردانی شامل تنظیم استراتژیها و برنامه ها،سازماندهی واجرای همه ی امور مربوط به شناساندن ومعرفی محصولات شرکت به بازارها ،نظارت برفعالیت ها برای دستیابی به اهداف سازمان و ایجاد رضایت برای مشتریان وجامعه است.

Recommended Posts